รับสมัครด่วน

- ตรวจสอบลักษณะการบาดเจ็บกับการเกิดอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัย หรือสถานพยาบาล
- ออกเยี่ยมอาการบาดเจ็บ และติดตามการรักษาของผู้ประสบภัย เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล

- ดูแลรับจ่ายเงินสดให้ถูกต้องตามเอกสาร จัดพิมพ์เช็ค ออกใบเสร็จรับเงิน และทำจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสด เช็ค เอกสารการจ่ายเช็ค ตราสารทางการเงิน
- นำเงินสด เช็ค ตราสารทางการเงิน ตราสารทางการเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบ และติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร
- สามารถเลือกปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ / สาขาใกล้บ้านได้

สาขา / ศูนย์ฯ ที่เปิดรับสมัคร
- สาขาบางนา
- สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
- สาขาบางพลัด
- สาขากรุงเกษม
- สาขารัชดาภิเษก (สำนักงานใหญ่)
- สาขาพระราม 2
- สาขานครปฐม
- สาขาสมุทรสงคราม
- สาขาสระบุรี
- สาขาพิษณุโลก
- สาขาเชียงใหม่
- สาขานครราชสีมา
- สาขามุกดาหาร
- สาขาชัยภูมิ
- สาขาพัทยา
- สาขาระยอง
- สาขาฉะเชิงเทรา
- สาขาจันทบุรี
- สาขาอุดรธานี

- ตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ / ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
- พิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
- ตรวจสอบและติดตามการจัดซ่อมรถยนต์ / ทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้กับบริษัท

- พิจารณารับประกันภัยภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ออกกรมธรรม์ และเอกสารแนบท้ายให้ตัวแทน และลูกค้า
- ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทน และลูกค้า
- จัดทำใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้องตามข้อกำหนด

- รับแจ้งเหตุ และออกตรวจสอบอุบัติเหตุ สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ และพยานแวดล้อม
- เจรจาตกลงชดใช้ และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้เอาประกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- นำหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา รวมทั้งติดตามไถอนหลักทรัพย์

ลักษณะงานเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ดังนั้น ความท้าทายของงานอยู่ที่ทำอย่างไรจึงจะวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้สมเหตุสมผล ทันเหตุการณ์และสามารถแข่งขันกับตลาดได้

- ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัยของอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ติดตั้งและควบคุมระบบโทรศัพท์ของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน และสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด
- ดูแล และปิดดระบบไฟฟ้า - ประปา และเครื่องปรับอากาศหลังเลิกงาน

- จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก งบกระทบยอดภาษีซื้อ - ขาย
- จัดทำรายงานเช็ครอเรียกเก็บ เช็คคืน
- บันทึกรายการบัญชี รายการปรับปรุงต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากสาขา
- สรุปรายงานการเดินสะพัดบัญชีค่าใช้จ่าย
- สามารถเลือกปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ / สาขาใกล้บ้านได้

- วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ และทดสอบระบบงานพัฒนาชุดคำสั่งระบบงานต่างๆ
- วิเคราะห์ และออกแบบสร้างฐานข้อมูล และกำหนดโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล
- สำรองข้อมูลชุดคำสั่ง และโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบงานต่างๆ
- ดูแลและตรวจสอบผู้ใช้ระบบงานต่างๆ ไม่ให้เกิด Lock ใน Server ของแต่ละระบบงาน

นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท NON – MOTOR และบริหารยอดขายทางโทรศัพท์ รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละเดือนและในแต่ละปี

For over 70 years in the non-life insurance business the company is recognized for its extensive experiences and has gained the trust of customers, business partners, and agents countrywide, in terms of service quality, worthwhile protection, and transparency. The company has always adhered to the “Fairness Is Our Policy” principle and is committed to performing its risk distribution role with honesty and straightforwardness, bearing in mind the interest of all stakeholders. Our ultimate goal is progress and stability of society built on strong insurance foundation.