รับสมัครด่วน

1.วางแผนการดำเนินคดี ออกหมายเรียกพยาน เจรจายุติข้อพิพาทในชั้นศาล และดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล
2.ดำเนินการยุติข้อพิพาทโดยรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ดำเนินคดีในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาท และเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย โดยเตรียมคำฟ้อง/ คำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสมาคมประกันวินาศภัย
4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้เรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งออกหนังสือทวงถามเพื่อเรียกร้องยุติข้อพิพาทเบื้องต้น ตลอดจนออกหนังสือทวงถามถึงจำเลยเพื่อการชำระหนี้ และรับชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ
5.ดำเนินการด้านคดีแพ่ง โดยยื่นคำฟ้อง รับทราบคำสั่งศาล ส่งหมายเรียก/ สำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย และติดตามผล
6.ดำเนินการด้านอนุญาโตตุลาการ
7.ต่อสู้คดีในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลย
8.ชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรณีที่บริษัทถูกร้องเรียน
9.ให้คำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายให้แก่พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลการขาย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติได้เป็นอย่างดี
3. ทำนายและกำหนดทิศทางพฤติกรรมผู้ใช้งาน ยอดขาย จากข้อมูล และสถิติย้อนหลังในระบบ
4. นำเสนอไอเดีย ศึกษาและวิจัยเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานกับระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

1. Monitor ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารออนไลน์ อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, LINE, YouTube และ Web-board
2. มีประสบการณ์บริหารจัดการสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
3. คิดกิจกรรมการตลาดบนสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
4. มีความรู้และความเข้าใจเรื่องสื่อออนไลน์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเลือกใช้สื่อสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี

For over 70 years in the non-life insurance business the company is recognized for its extensive experiences and has gained the trust of customers, business partners, and agents countrywide, in terms of service quality, worthwhile protection, and transparency. The company has always adhered to the “Fairness Is Our Policy” principle and is committed to performing its risk distribution role with honesty and straightforwardness, bearing in mind the interest of all stakeholders. Our ultimate goal is progress and stability of society built on strong insurance foundation.