รับสมัครด่วน

1.วางแผนการดำเนินคดี ออกหมายเรียกพยาน เจรจายุติข้อพิพาทในชั้นศาล และดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล
2.ดำเนินการยุติข้อพิพาทโดยรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ดำเนินคดีในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาท และเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย โดยเตรียมคำฟ้อง/ คำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสมาคมประกันวินาศภัย
4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้เรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งออกหนังสือทวงถามเพื่อเรียกร้องยุติข้อพิพาทเบื้องต้น ตลอดจนออกหนังสือทวงถามถึงจำเลยเพื่อการชำระหนี้ และรับชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ
5.ดำเนินการด้านคดีแพ่ง โดยยื่นคำฟ้อง รับทราบคำสั่งศาล ส่งหมายเรียก/ สำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย และติดตามผล
6.ดำเนินการด้านอนุญาโตตุลาการ
7.ต่อสู้คดีในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลย
8.ชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรณีที่บริษัทถูกร้องเรียน
9.ให้คำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายให้แก่พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลการขาย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติได้เป็นอย่างดี
3. ทำนายและกำหนดทิศทางพฤติกรรมผู้ใช้งาน ยอดขาย จากข้อมูล และสถิติย้อนหลังในระบบ
4. นำเสนอไอเดีย ศึกษาและวิจัยเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานกับระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

1. Monitor ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารออนไลน์ อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, LINE, YouTube และ Web-board
2. มีประสบการณ์บริหารจัดการสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
3. คิดกิจกรรมการตลาดบนสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
4. มีความรู้และความเข้าใจเรื่องสื่อออนไลน์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเลือกใช้สื่อสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี

- ตรวจสอบลักษณะการบาดเจ็บกับการเกิดอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัย หรือสถานพยาบาล
- ออกเยี่ยมอาการบาดเจ็บ และติดตามการรักษาของผู้ประสบภัย เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล

- ดูแลรับจ่ายเงินสดให้ถูกต้องตามเอกสาร จัดพิมพ์เช็ค ออกใบเสร็จรับเงิน และทำจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสด เช็ค เอกสารการจ่ายเช็ค ตราสารทางการเงิน
- นำเงินสด เช็ค ตราสารทางการเงิน ตราสารทางการเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบ และติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร
- สามารถเลือกปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ / สาขาใกล้บ้านได้

สาขา / ศูนย์ฯ ที่เปิดรับสมัคร
- สาขาบางนา
- สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
- สาขาบางพลัด
- สาขากรุงเกษม
- สาขารัชดาภิเษก (สำนักงานใหญ่)
- สาขาพระราม 2
- สาขานครปฐม
- สาขาสมุทรสงคราม
- สาขาสระบุรี
- สาขาพิษณุโลก
- สาขาเชียงใหม่
- สาขานครราชสีมา
- สาขามุกดาหาร
- สาขาชัยภูมิ
- สาขาพัทยา
- สาขาระยอง
- สาขาฉะเชิงเทรา
- สาขาจันทบุรี
- สาขาอุดรธานี

- ตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ / ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
- พิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
- ตรวจสอบและติดตามการจัดซ่อมรถยนต์ / ทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้กับบริษัท

- พิจารณารับประกันภัยภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ออกกรมธรรม์ และเอกสารแนบท้ายให้ตัวแทน และลูกค้า
- ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทน และลูกค้า
- จัดทำใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้องตามข้อกำหนด

- รับแจ้งเหตุ และออกตรวจสอบอุบัติเหตุ สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ และพยานแวดล้อม
- เจรจาตกลงชดใช้ และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้เอาประกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- นำหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา รวมทั้งติดตามไถอนหลักทรัพย์

- ตรวจสอบ ดูแลรักษาฐานข้อมูล และการสำรองข้อมูลให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลและรวบรวมปัญหาจากการใช้โปรแกรมระบบงาน เพื่อสรุปผลและทางแนวทางแก้ไขร่วมกับโปรแกรมเมอร์

- ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัยของอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ติดตั้งและควบคุมระบบโทรศัพท์ของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน และสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด
- ดูแล และปิดดระบบไฟฟ้า - ประปา และเครื่องปรับอากาศหลังเลิกงาน

- ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการดำเนินงาน และเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน แผนทดแทนตำแหน่ง
และการบริหารบุคลากร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานต่างๆ พร้อมปรับปรุงและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันกับแผนกฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบุคคล รวมทั้งออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรขี้นใหม่ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถตามสายงาน
- พัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ ระบบ
E-LEARNING เป็นต้น
- รับผิดชอบงานวิเคราะห์ / โครงการต่าง ๆ อาทิ การจัดทำและปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน
ให้ เป็นปัจจุบัน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
- ดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายบุคคลในส่วนของการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและเป็น
ปัจจุบัน
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก งบกระทบยอดภาษีซื้อ - ขาย
- จัดทำรายงานเช็ครอเรียกเก็บ เช็คคืน
- บันทึกรายการบัญชี รายการปรับปรุงต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากสาขา
- สรุปรายงานการเดินสะพัดบัญชีค่าใช้จ่าย
- สามารถเลือกปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ / สาขาใกล้บ้านได้

- วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ และทดสอบระบบงานพัฒนาชุดคำสั่งระบบงานต่างๆ
- วิเคราะห์ และออกแบบสร้างฐานข้อมูล และกำหนดโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล
- สำรองข้อมูลชุดคำสั่ง และโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบงานต่างๆ
- ดูแลและตรวจสอบผู้ใช้ระบบงานต่างๆ ไม่ให้เกิด Lock ใน Server ของแต่ละระบบงาน

- วางแผนติดตั้ง ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของสาขา / ศูนย์ ของบริษัท
- บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณ Software ระบบปฏิบัติการ
- แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบงานพิมพ์ ระบบ Windows Intranet Software แก่พนักงาน

1.วางแผนการดำเนินคดี ออกหมายเรียกพยาน เจรจายุติข้อพิพาทในชั้นศาล และดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล
2.ดำเนินการยุติข้อพิพาทโดยรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ดำเนินคดีในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาท และเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย โดยเตรียมคำฟ้อง/ คำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสมาคมประกันวินาศภัย
4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้เรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งออกหนังสือทวงถามเพื่อเรียกร้องยุติข้อพิพาทเบื้องต้น ตลอดจนออกหนังสือทวงถามถึงจำเลยเพื่อการชำระหนี้ และรับชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ
5.ดำเนินการด้านคดีแพ่ง โดยยื่นคำฟ้อง รับทราบคำสั่งศาล ส่งหมายเรียก/ สำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย และติดตามผล
6.ดำเนินการด้านอนุญาโตตุลาการ
7.ต่อสู้คดีในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลย
8.ชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรณีที่บริษัทถูกร้องเรียน
9.ให้คำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายให้แก่พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- เจรจาเรียกร้องค่าเสียหายของรถประกันจากคู่กรณี และค่าเสียหายส่วนแรกจากรถประกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- จัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย
- ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายของรถประกันจากคู่กรณี
- จัดทำรายงานสรุปผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

For over 70 years in the non-life insurance business the company is recognized for its extensive experiences and has gained the trust of customers, business partners, and agents countrywide, in terms of service quality, worthwhile protection, and transparency. The company has always adhered to the “Fairness Is Our Policy” principle and is committed to performing its risk distribution role with honesty and straightforwardness, bearing in mind the interest of all stakeholders. Our ultimate goal is progress and stability of society built on strong insurance foundation.