ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครงาน
 
 
 
 
ลงทะเบียนผู้หางาน
ชื่อผู้ใช้:
*
รหัสผ่าน:
*

กรุณาใส่รหัสตามรูปด้านบน
*
ลงทะเบียน ที่นี่     ลืมรหัสผ่าน?
หมายเหตุ: สำหรับบุคคลภายนอกโปรดใช้รหัสบัตรประชาชนเป็นชื่อผู้ใช้งาน

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครงาน
ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทวิริยะประกันภัย สามารถสมัครงานผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตได้ดังนี้

1. สมัครงานครั้งแรก ให้คลิกที่ "ลงทะเบียนที่นี่" ด้านซ้ายมือ

2. ผู้ที่เคยลงทะเบียนและสมัครงานกับบริษัทวิริยะประกันภัยมาแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

3. สามารถทำรายการ ดังต่อไปนี้ ได้
3.1 กรอกประวัติ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครั้งแรก
3.2 เลือกตำแหน่งที่ต้องการ สมัคร
3.3 พิมพ์ใบสมัคร หรือ ดูตำแหน่งที่เคยสมัคร

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และประกาศผลสอบได้ที่ ประกาศต่างๆ

5. หากข้อมูลผู้สมัครไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 6 เดือน ระบบจะทำการล้างข้อมูลผู้สมัครท่านนั้นๆ

หมายเหตุ: หากต้องการใช้งานระบบ สามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

  

เราต้องการให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรของเรา

เราเปิดโอกาสให้คุณเข้าร่วมงานกับเรา โดยคุณสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่คุณต้องการตามคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมในตำแหน่งงานต่าง ๆ ไว้ให้คุณเลือกสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กรของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง: ทนายความ   

จำนวน: 3
รายละเอียด:
  1.วางแผนการดำเนินคดี ออกหมายเรียกพยาน เจรจายุติข้อพิพาทในชั้นศาล และดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล 
  2.ดำเนินการยุติข้อพิพาทโดยรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.ดำเนินคดีในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาท และเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย โดยเตรียมคำฟ้อง/ คำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสมาคมประกันวินาศภัย 
  4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้เรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งออกหนังสือทวงถามเพื่อเรียกร้องยุติข้อพิพาทเบื้องต้น ตลอดจนออกหนังสือทวงถามถึงจำเลยเพื่อการชำระหนี้ และรับชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ 
  5.ดำเนินการด้านคดีแพ่ง โดยยื่นคำฟ้อง รับทราบคำสั่งศาล ส่งหมายเรียก/ สำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย และติดตามผล
  6.ดำเนินการด้านอนุญาโตตุลาการ 
  7.ต่อสู้คดีในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลย 
  8.ชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรณีที่บริษัทถูกร้องเรียน 
  9.ให้คำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายให้แก่พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  -ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  -มีประสบการณ์ด้านคดีประกันภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
  -มีใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักร
  -สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  -มีทักษะในการเจรจาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  -มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  -มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
  -มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  -สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทะเบียนสินไหมทดแทน (ประจำฯศูนย์ฯลุมพินี)   

จำนวน: 3
รายละเอียด:
  1.  ดูแล  และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ  เข้าแฟ้มเคลมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   รวมถึงให้บริการและบันทึกการยืม – คืนลงในระบบสารสนเทศ
  2.  พิจารณาและแยกประเภทแฟ้มเคลม   พร้อมทั้งนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.  สรุปเลขเคลมที่ปิดเรื่องอย่างเป็นทางการให้เจ้าหน้าที่บัญชีในศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน
  4.  ค้นหาและจัดส่งแฟ้มเคลมเสนอหัวหน้าส่วนสินไหมทดแทนและผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ
  5.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  -  เพศชาย/หญิง อายุ22- 30ปี
  -  ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป   การบริหารธุรกิจ   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  -  มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  -  มีความสามารถในการจัดระบบงานและสารบรรณ
  -  มีความละเอียดรอบคอบ
  -  มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
  -  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  -  สถานที่ปฎิบัติงาน ศูนย์ฯลุมพินี
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: พยาบาลสินไหมทดแทน   

จำนวน: 5
รายละเอียด:
  - ตรวจสอบลักษณะการบาดเจ็บกับการเกิดอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัย หรือสถานพยาบาล
  - ออกเยี่ยมอาการบาดเจ็บ และติดตามการรักษาของผู้ประสบภัย เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ปริญญาตรีด้านการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
  - มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  - มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอ์ได้ดี
  
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน   

จำนวน: 5
รายละเอียด:
  - ดูแลรับจ่ายเงินสดให้ถูกต้องตามเอกสาร  จัดพิมพ์เช็ค  ออกใบเสร็จรับเงิน และทำจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสด เช็ค เอกสารการจ่ายเช็ค ตราสารทางการเงิน
  - นำเงินสด เช็ค ตราสารทางการเงิน ตราสารทางการเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง
  - ตรวจสอบ และติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร
  - สามารถเลือกปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ / สาขาใกล้บ้านได้
  
  สาขา / ศูนย์ฯ ที่เปิดรับสมัคร
  - สาขาบางนา
  - สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
  - สาขาบางพลัด
  - สาขากรุงเกษม
  - สาขารัชดาภิเษก (สำนักงานใหญ่)
  - สาขาพระราม 2
  - สาขานครปฐม
  - สาขาสมุทรสงคราม
  - สาขาสระบุรี
  - สาขาพิษณุโลก
  - สาขาเชียงใหม่
  - สาขานครราชสีมา
  - สาขามุกดาหาร
  - สาขาชัยภูมิ
  - สาขาพัทยา
  - สาขาระยอง
  - สาขาฉะเชิงเทรา
  - สาขาจันทบุรี
  - สาขาอุดรธานี
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศชาย / หญิง
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรีสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี
  - มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กฎหมาย   

จำนวน: 3
รายละเอียด:
  -เจรจาเรียกร้องค่าเสียหายของรถประกันจากคู่กรณี และค่าเสียหายส่วนแรกจากรถประกันตาม
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศชาย / หญิง
  - อายุไม่เกิน 30 ปี 
  - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รับประกัน Non - Motor   

จำนวน: 5
รายละเอียด:
   - พิจารณารับประกัน Non - Motor สำรวจภัย ทำหนังสือเสนอราคา / เงื่อนไข ออกกรมธรรม์ และเอกสารแนบท้ายให้กับตัวแทน และลูกค้า
  - รับแจ้งและสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น
  - ตรวจสอบและยืนยันรายงานการขายประจำวันจากระบบคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ปริญญาตรีสาขาการประกันภัย บริหารธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  - มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาที่ดี
  - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย   

จำนวน: 5
รายละเอียด:
  - ตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ / ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
  - พิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
  - ตรวจสอบและติดตามการจัดซ่อมรถยนต์ / ทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้กับบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศชาย
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีพื้นฐานปวช. หรือปวส. สาขาช่างยนต์
  - มีความรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาต
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รับประกัน   

จำนวน: 10
รายละเอียด:
  - พิจารณารับประกันภัยภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ออกกรมธรรม์ และเอกสารแนบท้ายให้ตัวแทน และลูกค้า
  - ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทน และลูกค้า
  - จัดทำใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศชาย / หญิง
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะการเจรจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจพร้อมให้บริการ
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ   

จำนวน: จำนวนมาก
รายละเอียด:
  - รับแจ้งเหตุ และออกตรวจสอบอุบัติเหตุ สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ และพยานแวดล้อม
  - เจรจาตกลงชดใช้ และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้เอาประกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  - นำหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา รวมทั้งติดตามไถอนหลักทรัพย์
  
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  - วุฒิปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะการเจรจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจพร้อมให้บริการ
  - สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ พร้อมีใบอนุญาต
  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ   

จำนวน: 3
รายละเอียด:
  - ตรวจสอบ ดูแลรักษาฐานข้อมูล และการสำรองข้อมูลให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน
  - รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  - เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ติดตามผลและรวบรวมปัญหาจากการใช้โปรแกรมระบบงาน เพื่อสรุปผลและทางแนวทางแก้ไขร่วมกับโปรแกรมเมอร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - อายุ 22 - 30 ปี
  - ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ความชำนาญในโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ MS SQL Server
  - มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: ช่างสำนักงาน   

จำนวน: 3
รายละเอียด:
  - ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  อุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัยของอาคาร  และทรัพย์สินอื่นๆ  ระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
  - ติดตั้งและควบคุมระบบโทรศัพท์ของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน และสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด
  - ดูแล และปิดดระบบไฟฟ้า - ประปา  และเครื่องปรับอากาศหลังเลิกงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
   อายุไม่เกิน 35 ปี 
   วุฒิขั้นต่ำ ปวส.  ช่างไฟฟ้า  ช่างก่อสร้าง   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    มีความรู้ด้าน งานระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
    มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ 
    มีความสามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์   พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่ 
    ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
    
    สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ทั่วประเทศ
  
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บุคคล แผนกวิเคราะห์งานบุคคล   

จำนวน: 1
รายละเอียด:
   - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการดำเนินงาน และเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร การ  
     พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน แผนทดแทนตำแหน่ง 
     และการบริหารบุคลากร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   - ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานต่างๆ พร้อมปรับปรุงและพัฒนา
     ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   - ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันกับแผนกฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบุคคล รวมทั้งออกแบบและ 
     พัฒนาหลักสูตรขี้นใหม่ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถตามสายงาน
   - พัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ ระบบ 
      E-LEARNING เป็นต้น
   - รับผิดชอบงานวิเคราะห์ / โครงการต่าง ๆ อาทิ การจัดทำและปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน
     ให้ เป็นปัจจุบัน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
   - ดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายบุคคลในส่วนของการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและเป็น     
     ปัจจุบัน
  -  อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศ หญิง หรือ ชาย อายุ 26 -30 ปี
  - จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท  สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารองค์กร รัฐศาสตร์
    หรือ  สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล
  - มีความริเริ่มสร้างสร้างสรรค์ และ มีความสามารถในการนำเสนอโครงการ
  - มีความละเอียดรอบคอบ  สามารถรักษาความลับด้านข้อมูล
  - มีมนุษยสัมพันธ์ และ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  - มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี   

จำนวน: 10
รายละเอียด:
  - จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก งบกระทบยอดภาษีซื้อ - ขาย 
  - จัดทำรายงานเช็ครอเรียกเก็บ  เช็คคืน
  - บันทึกรายการบัญชี รายการปรับปรุงต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
  - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากสาขา
  - สรุปรายงานการเดินสะพัดบัญชีค่าใช้จ่าย
  - สามารถเลือกปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ / สาขาใกล้บ้านได้ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศชาย / หญิง
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน
  - มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาชุดคำสั่ง   

จำนวน: 3
รายละเอียด:
  - วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ และทดสอบระบบงานพัฒนาชุดคำสั่งระบบงานต่างๆ 
  - วิเคราะห์  และออกแบบสร้างฐานข้อมูล และกำหนดโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล
  - สำรองข้อมูลชุดคำสั่ง และโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบงานต่างๆ 
  - ดูแลและตรวจสอบผู้ใช้ระบบงานต่างๆ ไม่ให้เกิด Lock ใน Server ของแต่ละระบบงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - อายุ 22 - 30 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  - มีความรู้ความชำนาญในระบบปฏิบัติการตระกูล Microsoft Windows / MS SQL Server / Sybase / Power Builder / Visual Basic
  
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: วิศวกรระบบ   

จำนวน: 2
รายละเอียด:
  - วางแผนติดตั้ง ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของสาขา / ศูนย์ ของบริษัท
  - บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณ Software ระบบปฏิบัติการ
  - แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบงานพิมพ์ ระบบ Windows Intranet Software แก่พนักงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศชาย / หญิง
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล SQL
ดูรายละเอียด
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน   

จำนวน: 5
รายละเอียด:
  - เจรจาเรียกร้องค่าเสียหายของรถประกันจากคู่กรณี และค่าเสียหายส่วนแรกจากรถประกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  - จัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย 
  - ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายของรถประกันจากคู่กรณี 
  - จัดทำรายงานสรุปผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  - เพศชาย หญิง 
  - อายุ 22 - 30 ปี
  - ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
  - มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  - มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
ดูรายละเอียด
 
ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนกจ้างงาน ฝ่ายบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28,65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-641-3500-79 ต่อ 1611 , 6116 , 6119 , 6127, 6130 และ 6131 โทรสาร 02-641-3593
แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE6 ขึ้นไป]